اطلاعات و مشاوره فلزیاب فلزیاب معدنیاب2023-11-01T09:15:19+03:30

»»» کلیه اطلاعات و مشاوره فلزیاب فلزیاب معدنیاب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

» فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.

اطلاعات و مشاوره فلزیاب فلزیاب معدنیاب

خرید و مشاهده کتب علمی در زمینه فلزیاب

Long range locator frequency against the target side by side single beam

According to the principles of locating coordinates with a Long range locator frequency (metal detector the frequency antenna) is designed according to the principles of low frequency or multi frequency radar in the range opposite to the target with a single set of side antennas and it has its own conditions for locating coordinates if the set of antennas is in the hand of the operator The target side is close to the target the antenna movement will be in the direction opposite to the target center basically with a Long range locator frequency long range locator (that is a frequency antenna metal detector) or a Ground Handy Radar that has VDI number settings in the Edit and Threshold of the surface and Size coordinates It should be done carefully in the sides and for the correct answer to all the special conditions the working methods should be done in accordance with the scientific principles and basically in the range opposite the target between the point M and N which is called the F range the movement of a single antenna bundle in a type Obtaining the desired side depends on if you separately obtain the range of the outer wall and the LF point and the range of the inner wall from the two sides of the side in front of the target the movement of the antenna towards the center of the target changes direction to the left which is also called left turning

توسط |دسامبر 4th, 2023|فلزیاب آنتنی, فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب آنتنی فرکانسی مقابل هدف تک دسته پهلو به هدف

طبق اصول مختصات یابی با فلزیاب آنتنی فرکانسی مدار طراحی شده طبق اصول رادار با فرکانس پایین یا مولتی فرکانس است اگر در محدوده مقابل هدف با تک دسته آنتن پهلو به هدف نموده شرایط مختصات یابی خاص خود را دارد اگر دسته آنتن در آن دست اپراتور باشد که به سمت هدف یا نزدیک به هدف است وضعیت حرکت آنتن به جهت مخالف مرکز هدف خواهد بود در اصل با مکان یاب دوربرد (یا همان فلزیاب آنتنی فرکانسی ) یا رادار زمینی دستی که دارای تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم مختصات یابی باید با دقت در اضلاع به انجام برسد و برای پاسخ صحیح همه  شرایط ویژه روش های کار باید متناسب با اصول علمی به انجام برسد و در اصل در محدوده مقابل هدف بین نقطه ام  و ان که به آن محدوده اف میگویند حرکت تک دسته آنتن به نوع بدست آوردن ضلع مورد نظر بستگی دارد اگر از دو طرف ضلع بصورت مجزا محدوده دیواره خارجی و نقطه ال اف و محدوده دیواره داخلی را بدست آورید در مقابل هدف وضعیت حرکت آنتن به سمت مرکز هدف به چپ تغییر جهت دارد که به آن چپگرد هم میگویند

توسط |دسامبر 4th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

Long range locator with antenna handle rotates around the control box

With some magnetic detector systems (the same magnetic antenna metal detector or magnetic long range locator) they go around the control box with the antenna handle or move around the rotating control box basically to create a magnetic field in the antenna handle and this action is for this purpose They allow to create a communication field between the mother circuit or the main control box with the ground and the antenna handle which is basically for the function of the generator or magnetic systems that work with magnetic waves or magnetic detector systems (the same magnetic antenna metal detector or magnetic long range locator (It has no effect for detecting the main target in the depth and it is not scientifically correct This action they do is not effective especially for the separation and discrimination of diamagnetic metals such as gold and silver, because the nature of emission and absorption in this category of systems is magnetism or magnetic detector The same metal detector as a magnetic antenna or magnetic long range locator) has a negative electric charge and gold and silver have a positive and non magnetic electric charge

توسط |دسامبر 4th, 2023|فلزیاب آنتنی|

فلزیاب آنتنی با دسته آنتن دور جعبه کنترل میچرخند

اینکه با بعضی از سیستمهای ردیاب مغناطیسی (همان فلزیاب آنتنی مغناطیسی یا مکان یاب دوربرد مغناطیسی)به دور جعبه کنترل با دسته آنتن دور میزنند یا دور جعبه کنترل چرخشی حرکت میکنند در اصل برای ایجاد میدان مغناطیس در دسته آنتن است و این عمل برای این انجام می دهند که میدان ارتباطی بین مدار مادر یا جعبه کنترل اصلی با زمین و دسته آنتن ایجاد نمایند که در اصل چنین کاری برای فانکشن ژنراتور یا سیستمهای مغناطیسی که با موج مغناطیسی عمل میکند یا سیستمهای ردیاب مغناطیسی (همان فلزیاب آنتنی مغناطیسی یا مکان یاب دوربرد مغناطیسی) برای تشخیص هدف اصلی در عمق اثری ندارد و عمل صحیحی از نظر علمی نیست این عمل که انجام می دهند بخصوص برای تفکیک و تبعیض فلزات دیا مغناطیس مانند طلا و نقره اثر ندارد زیرا ذات انتشار و جذب در این دسته سیستمها مغناطیس یا ردیاب مغناطیسی (همان فلزیاب آنتنی مغناطیسی یا مکان یاب دوربرد مغناطیسی) با بار الکتریکی منفی است و طلا و نقره دارای بار الکتریکی مثبت و غیر مغناطیس هستند

توسط |دسامبر 4th, 2023|فلزیاب آنتنی|

Long range locator or coil effect magnetic detector for separation

The coil in the antenna head of the magnetic long range locator or magnetic detector for the separation and discrimination of gold does not have a reciprocal effect because the magnetic detector or the long range magnetic locator uses the principles of magnetism and the flow of negative electric charge in the magnetic detector and long range magnetic locator for separation and discrimination According to scientific principles it is not applicable

The use of a coil has an effect but from a scientific point of view it must be used correctly in that antenna according to the principles in order to be useful

Most of the coils in the head of the antenna in long range frequency locator systems (or frequency antenna metal detectors) that have circuits designed according to the principles of frequency radar and have VDI number settings in Edit and Threshold Surface and Size for better separation and discrimination It is taken and according to scientific principles the coil should be used in the antenna or the seeker in order to be useful and the frequency radar circuits use the electromagnetic field with a positive charge that the coil in the head of the antenna increases the power of separation and discrimination in the direction of desirability

 

توسط |دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب آنتنی|

آنتنی خوراکی اثر سیم پیچ برای تفکیک

سیم پیچ در ردیاب خوراکی یا ردیاب مغناطیسی برای تفکیک و تبعیض طلا اثر متقابلی ندارد زیرا ردیاب مغناطیسی یا آنتنی خوراکی از اصول مغناطیس بهره میبرد و جریان بار الکتریکی منفی در ردیاب مغناطیسی و ردیاب خوراکی یا ردیاب جیوه ای برای تفکیک و تبعیض طبق اصول علمی کاربردی ندارد

سیم پیچ اثر دارد ولی از نظر علمی باید درست در ان آنتن طبق اصول بکار برود تا کاربرد داشته باشد

بیشتر سیم پیچها در سیستمهای دارای مدارات طراحی شده طبق اصول رادار فرکانسی که تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم دارد برای تفکیک و تبعیض بهتر بکار برده میشود و باید طبق اصول علمی در آنتن یا سرجستجوگر سیم پیچ قرار داده شود تا کاربرد داشته باشد و مدارات رادار فرکانسی از میدان الکترو مغناطیس با بارالکتریکی مثبت بهره میبرد که سیم پیچ توان تفکیک و تبعیض را به سمت مطلوبیت افزایش می دهد

توسط |دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب آنتنی|

frequency metal detector VDI 100 and Threshold 45 south of the target

In the long range locator )or the metal detector the frequency type antenna( that has a circuit designed according to the principles of low frequency or multi frequency radar in the main work scene after specifying the center of the target it is possible to use VDI 100 with a surface threshold and a Size of 45 in the south position The main goal in the coordinates is examined and the distance between the outer wall and the inner wall on one side of the side is related to the main goal in the coordinates which should be VDI 100 in the surface and Size Threshold on the 45 shapes of the primary side It has the north side basically from the south side of the VDI and the target surface and Size Threshold is equal to the distance between the external and internal walls of the target to the south the distance between the north wall of the VDI 100 and the surface and volume Threshold It forms on 45 from the south side of the intended goal the distance between the outer and inner walls should be equal to the distance to the northern wall of VDI 100 with a Threshold of 45

توسط |دسامبر 3rd, 2023|دسته‌بندی نشده, فلزیاب|

فلزیاب فرکانسی وی دی ای  ۱۰۰ و ترشهولد ۴۵ جنوب هدف

در مکان یاب دوربرد یا همان فلزیاب آنتنی از نوع فرکانسی که مدار طراحی شده طبق اصول رادار با فرکانس پایین یا مولتی فرکانس را دارد در صحنه کار اصلی بعد از مشخص نمودن مرکز هدف میتوان از وی دی ای 100 با ترشهولد سطح و حجم 45 وضعیت جنوب هدف اصلی را در مختصات یابی مورد بررسی قرار داده و به اندازه فاصله بین دیواره خارجی و دیواره داخلی در یک طرف ضلع مربوط به هدف اصلی در مختصات یابی است که باید وی دی ای 100 در ترشهولد سطح و حجم بر روی 45 شکل ضلع اولیه به سمت شمال را دارا باشد در اصل از ضلع جنوبی وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم هدف مورد نظر به اندازه فاصله بین دیواره خارجی و داخلی هدف مورد نظر به سمت جنوب فاصله ای است که دیواره شمالی وی دی ای 100 با ترشهولد سطح و حجم بر روی 45 شکل می دهد از ضلع جنوبی هدف موررد نظر به اندازه فاصله بین دیواره خارجی و داخلی فاصله تا دیواره شمالی وی دی ای 100 با ترشهولد 45 باید باشد

توسط |دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب|

Long range locator What is the difference between wired and wireless antennas

In the long range locator (metal detector antenna beam) the technology of the system that transfers the circuit current to the antenna arm with a wire was highly used at a time when the magnetic disturbance current was less than other magnetic waves but with the increase in current the use of electronic systems Different from the magnetic wave flow a high self composition   occurs in the wire which makes the transmission current of the fields face the weak combination

With the new technology wires are no longer needed to transfer fields from the main circuit to the antenna array and wireless antenna systems operate with radar technology which can transmit the field from the circuit to the antenna array without wires and the magnetic conditions of other waves Magnetism does not interfere with the operation of other wireless systems

توسط |دسامبر 3rd, 2023|دسته‌بندی نشده|

فلزیاب آنتنی فرق بین آنتن سیم دار با بیسیم در چیست

فناوری سیستم که با سیم جریان مدارات را به دسته آنتن منتقل مینمود در زمانی کاربرد بالا داشت که جریان اختلال مغناطیسی از دیگر موج های مغناطیسی کمتر بود ولی با روز افزون شدن جریان بهره گیری از سیستمهای الکترونیکی متفاوت با جریان موج مغناطیسی ترکیب سلفی بالایی در سیم پدید میاورد که این خود جریان انتقال میدان ها را با ترکیب ضعف روبرو مینمود که با فناوری جدید دیگر برای انتقال میدان ها از مدار اصلی به دسته آنتن نیاز به سیم نمیباشد و سیستمهای انتنی بدون سیم با فناوری رادار عمل میکنند که میتوان بدون سیم انتقال میدان از مدار به دسته آنتن را به انجام رساند و شرایط مغناطیسی دیگر موج های مغناطیسی در عملکرد سیستمهای بدون سیم دیگر اختلال ایجاد نمیکند

توسط |دسامبر 3rd, 2023|ردیاب جیوه ای|