می 2024

آوریل 2024

مگنتومتر طلا را تفکیک میکند

توسط |2024-04-27T14:48:27+04:30آوریل 27th, 2024|فلزیاب|

مگنتومتر طلا را تفکیک نمیکند مگنتومتر و یون یاب و تسلا مدار فلزیاب یا یابنده را ندارد که قدرت تشخیص طلا جدید یا طلا قدیم را ندارد و تفکیک نمیکند مگنتومتر و یون یاب و [...]

مگنتومتر خطا زمین جای طلا نقره

توسط |2024-04-11T20:39:03+04:30آوریل 11th, 2024|مگنتومتر|

مگنتومتر طلا و نقره را تشخیص نمی دهد که بتوان ابراز نمود روشی برای جلوگیری از خطا مگنتومتر وجود دارد مگنتومتر تغییرات فشار مغناطیس را تشخیص می دهد که بیشتر سنگ و کانیها این فشار [...]