فلزیاب میدان طلا تفکیک

توسط |2022-03-11T16:31:05+03:30مارس 11th, 2022|فلزیاب|

طلا یونیزاسیون و نظم مولکولی
طلا و آن دسته فلزات دیا مغناطیس که در شرایط بار مثبت در الکترون خود میباشند شرایط یونیزه یا پوسیدگی را دارا نیستند و یونیزه شدن در شرایط فلزات یا منابعی است که با عملکردی الکترون ها با بار منفی هستند که این شرایط مرتبط به ساختار مولکولی و نوترون و پروتون اطراف اتم ارتباط داشته و شکل میگیرد و طلا یونیزه نمیشود و تحت فشار مغناطیسی قرار نمیگیرد و طلا یون و مغناطیس دیگر منابع را جذب و با تغییرات جریان خود عوامل وارد شده را با فاصله از مرکز خود دفع نموده یا تابش با شکل خود می دهد و این جریان تابش به نسبت اندازه طلا و عمر طلا موقعیتی در حالت گردابی دفعی را شکل می دهد و برای یون خود طلا نیز همین شرایط وجود دارد زیرا طلا توان تابش الکترونی با بار مثبت در حالت منظم و با نظم دقیق را داشته و به همان میزان میتواند در جذب شرایط انرژی و تشعشع و تابش الکترونی و یونی خود را دریافت نموده و وضعیت یونیزاسیون در بار دار نمودن یون مربوط به خود و منابع دیگر را قرار داده و دوباره بصورت تابش الکترونی با بار مثبت منتقل نماید و همین جریان تابش و جذب و تغییرات در وضعیت میدان ها یا یون و مغناطیس دیگر منابع موجب میگردد که طلا در طول زمان دارای شرایط انرژی پر نیرو به اطراف خود باشد و یون و مغناطیس حاصله از جریان لایه های آخری تابش خود را با شعاع یونی و مغناطیسی به شرایطی دور تر از مرکز خود شکل دهد و مولکول طلا دچار شکست انرژی یا از دست دادن انرژی به دلیل بار مثبت و نظم در حرکت الکترونی خود نخواهد داشت که یونیزه یا مغناطیسی شود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.