فلزیاب فرکانسی میدان الکترو مغناطیس طلا در عمق

توسط |2022-05-06T15:37:40+04:30می 6th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فرکانس شکل گیری میدان الکتریکی فلزیاب فرکانسی
انرژی و تشعشع در هر منبع نیز از جریان حرکت الکترون با بار الکتریکی در حرکت طبقات شکل میگیرد و انرژی و تشعشع خود فرکانس شکل می دهد و جریان شکل گیری فرکانس موجب پدید آمدن میدان الکتریکی از انرژی و تشعشع پدید آمده ایجاد میگردد و میدان الکتریکی حاصل شده با جریان بار الکتریکی منفی یا مثبت الکترون ارتباط داشته که وجود میدان های الکتریکی در جریان حرکت الکترون ها که انرژی و تشعشع و فرکانس را همراه داشته به نسبت بار الکتریکی منفی یا مثبت میتواند میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت یا میدان الکتریکی با بار الکتریکی منفی را پدید آورده و جریان نیرو وارد آوردن میدان های الکتریکی با بار الکتریکی منفی وضعیت مغناطیس را پدید آورده و فلزات یا منابع دارای بار الکتریکی منفی مغناطیس حاصل از خود را از جریان نیرو وارد نمودن دو میدان الکتریکی با بار الکتریکی منفی بر هم دارا خواهند بود که این جریان نیز از وضعیت انرژی و تشعشع با بار الکتریکی منفی یا فرکانس با جریان بار الکتریکی منفی را به همراه خواهد داشت که میدان الکتریکی منفی را نیز خواهد داشت که یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی که با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم عمل مینماید میتواند میدان الکتریکی منفی یا مثبت فلزات و منابع و طلا را به نسبت نوع تنظیمات تشخیص داده و جداسازی نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.