فلزیاب فرکانسی طبقه فرکانس طلا

توسط |2022-03-28T11:13:23+04:30مارس 28th, 2022|فلزیاب|

وضعیت انتشار فرکانس در فلزیاب فرکانسی
زمانیکه حرکت الکترون ها با بار الکتریکی انرژی و تشعشع را برای شکل دهی فرکانس پدید می آورد در خود انرژی و تشعشع که وضعیت انتشار فرکانس را شکل می دهد موقعیت میدان مغناطیسی و الکتریکی و الکترو مغناطیس را دارد که در زمان حرکت الکترون ها در طبقات ایجاد میگردد و این الکترون ها انرژی و تشعشع و فرکانس با نظم خاص بوجود می آورد که در اصل همه این میدان ها ترکیب یا پدید آمده از حرکت ذرات الکترون ها با بار الکتریکی مربوط به آن الکترون های میباشد که انرژی و تشعشع را در ابتداء شکل داده و سپس در حرکت الکترون ها همانگونه که انرژی و تشعشع پدید می آید جریان مغناطیس و الکتریکی و الکترو مغناطیس با حالت میدان ها نیز شکل میگیرد و در حرکت الکترون ها وضعیت در شرایط الکترون ایستا و موج سه بعدی حاصل شده و در این موقعیت میدان الکتریکی کامل با انرژی و تشعشع کامل به نسبت بار الکتریکی الکترون پدید می آید و شکل میگیرد که بار الکتریکی مربوط به الکترون میتواند شکل میدان مغناطیس یا میدان الکتریکی یا نوع جریان میدان الکترو مغناطیس با بار مثبت یا منفی را برای ترکیب جریان ایجاد نماید که وضعیت انتشار فرکانس در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با ایجاد غالب انرژی و تشعشع یا همان فرکانس با شرایط میدان الکتریکی و مغناطیسی و الکترو مغناطیس متعلق به الکترون و بار الکتریکی عمل جابجائی را به انجام رسانده

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.