فلزیاب فرکانسی رادار آنتن کربنی ضد الکترو مغناطیس منفی

توسط |2022-09-28T21:27:48+03:30سپتامبر 28th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

در رادارها و یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم از آنتن یا کوئل کربنی ضد الکترو مغناطیس منفی میتوان بهره برد و در این شرایط در آنتن یا کوئل کربنی ضد الکترو مغناطیس منفی از جریان آهنربا کربنی با سیم پیچ با شرایط خاص مربوط به فرکانس مدار رادار طراحی و بهره برده میشود و یک میدان مغناطیسی با بار الکتریکی منفی در ابتداء شکل داده میشود ولی زمانیکه آنتن یا کوئل کربنی ضد الکترو مغناطیس منفی به مدار یک رادار فرکانسی یا یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی و معدن یاب از نوع فرکانسی متصل گردد دیگر جریان میدان الکترو مغناطیس مثبت مرتبط به فرکانس رادار یا یابنده فرکانسی غالب بر جریان آهنربا کربنی با سیم پیچ یا یک میدان مغناطیسی با بار الکتریکی منفی میگردد و مقاومت میدان مغناطیسی در آهنربا و سیم پیچ بسیار ضعیف میگردد و این وضعیت میتواند انتشار فرکانس با میدان الکترو مغناطیس مثبت با دقت بالاتر به انجام رسانده و میدان های الکترو مغناطیس با بار الکتریک منفی مزاحم را از خود دور یا از دید رادار یا یابنده فرکانسی حذف نماید البته باید توجه نمود که این جریان در این حالت برای آنتن یا کوئل کربنی ضد الکترو مغناطیس منفی با شرایط ذکر شده از جریان فرکانس با میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت شکل میگیرد و آنتن یا کوئل کربنی ضد الکترو مغناطیس منفی کاربردهای دیگر در سیستمهای دیگر با طراحی مجزا نیز دارد و در صورتیکه از آنتن یا کوئل کربنی ضد الکترو مغناطیس منفی با جریان مدارهای دیگر با شرایط متفاوت با بار الکتریکی منفی بهره ببرید میتواند شرایط متفاوتی را پدید آورد که دیگر ارتباطی با جریان عملکرد مدار رادار فرکانسی با انتشار اولیه با میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت مربوط به فرکانس رادار را ندارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.