فلزیاب تفکیک خاص میدان

توسط |2023-01-22T20:51:49+03:30ژانویه 22nd, 2023|فلزیاب|

هر نوع فلز یا منبع یا جسم یا مواد و مواد معدنی و منابع دارای شرایط میدان مربوط شکل گرفته از انرژی و حرارت و تشعشع یا فرکانس خاص خود میباشد که همان شرایط خواص فرکانسی را شکل می دهد که یابنده تفکیک دار یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که تفکیک دار از نوع فرکانسی با تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم بعنوان تنظیمات پایه اساسی میباشد میتواند این میدان ها حاصل از جریان انرژی و تشعشع یا فرکانس بازتاب شده را تشخیص دهد و یابنده تفکیک دار یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی و معدن یاب که در دسته تفکیک دار میباشد در انتشار طبق اصول جریان تعیین شده در مدار فرکانس ثابت را منتشر نموده و در جریان تشخیص فرکانس بازتاب شده را طبق تنظیمات جداسازی برای تفکیک در طبقه بندی خاص تعیین شده تحلیل مجزا نمودن میدان ها را به انجام رسانده و با این شرایط یابنده فرکانسی با توضیحات ذکر گردیده قدرت جداسازی میدان های بازتاب شده را طبق تنظیمات مجزا تفکیک نموده و در این حالت شرایط پاسخ در جداسازی مراحل خاص خود را شکل داده و این جریان از خواص فرکانسی طبق نوع طراحی مدار یابنده فرکانسی از فرکانس بازتاب شده را تشخیص میدهد و ویژگی تشخیص این نوع میدان ها بصورت مجزا در جریان تشخیص یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم انجام شدنی است و تفکیک خاص برای هر نوع فلز یا طلا یا منابع و مواد معدنی و منابع بصورت جداگانه در یابنده فرکانسی با تنظیمات ذکر شده قابل تشخیص است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.