فلزیاب تفکیک خاص گنج طلا

توسط |2022-05-05T13:05:20+04:30می 5th, 2022|فلزیاب|

تشخیص میدان در فلزیاب
یابنده باید توانائی تشخیص میدان مغناطیسی یا الکتریکی یا الکترو مغناطیس یا فرکانسی فلزات و طلا جدید را داشته باشد تا بتوان آنرا در دسته یابنده قرار داده مانند رادارها که در حین جستجو میتوانند هواپیما یا اجسام و تغییرات در آسمان تشخیص داده و مشخص نموده و تفکیک نماید زیرا جداسازی در رادار از اصول عملکردی فرکانس است که میتواند هر نوع میدان را در حین جستجو با ترکیب ارسال فرکانس از آنتن خود تشخیص داده و مشخص نماید و رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا فلزیاب یا یابنده ای قابلیت کاربرد و اطمینان را دارد که بتواند در حین جستجو طلا جدید یا فلز جدید را تشخیص داده و مشخص نماید و در صورتیکه وسیله ای نتواند طلا و فلزات جدید را بخصوص در عمق تشخیص داده و مشخص نماید عملکرد یابنده بودن را ندارد و در صورتیکه با باردار نمودن زمین با پراب یا جریان های مغناطیسی یا جریان الکترو مغناطیس وابسته به مغناطیس با بار الکتریکی منفی شرایط افزایش توانائی در یابنده بخواهد پدید آید عملی ناهماهنگ برای تفکیک طلا یا فلزات در عمق است و اینگونه بار دارنمودن زمین میتواند وضعیت منابع و جریانات دارای مغناطیس با بار الکتریکی منفی یا میدان های الکتریکی یا الکترو مغناطیس مثبت که حالت ایستا یا استاتیک یا در موقعیت تغییرات دارد را به حالت واکنش یا فعال در آورده و جریان میدان های مغناطیسی وضعیت فشار یا تبدیل و ترکیب را گرفته و واکنش مختل کننده ایجاد مینماید و بار الکتریکی مثبت مربوط به میدان های طلا یا فلزات دیا مغناطیس واکنش دفع کننده را شکل می دهد و با این شرایط این دسته یابنده های مغناطیسی نمیتوانند طلا یا فلزات دیا مغناطیس را در عمق تشخیص داده یا مشخص نمایند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.