مگنتومتر یون یاب گردابی دفعی تشخیص طلا

توسط |2022-11-08T19:16:27+03:30نوامبر 8th, 2022|گنج یاب|

میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت فلزات دیا مغناطیس و طلا و نقره در هر حالتی برای جریانات مغناطیسی یا میدان های الکترو مغناطیس با بار الکتریکی منفی وضعیت گردابی دفعی دارد و همه جریان های مغناطیسی یا یونی دیگر منابع و مغناطیس زمین را میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت فلزات دیا مغناطیس و طلا و نقره از خود دور یا پراکنده مینماید و گردابی دفعی در اصل از جریان فشار وارده مابین میدان مغناطیس یا میدان های دارای بار الکتریکی منفی بر سطح طلا یا نقره یا فلزات دیا مغناطیس پدید میاید که اثر میدان ها پرفشار منفی و حتی شرایط مغناطیسی کم فشار با بار الکتریکی منفی را فلزات دیا مغناطیس بخصوص طلا و نقره از خود دور و پراکنده میکند و طلا و فلزات دیا مغناطیس بخصوص فلز شور شده دچار حالت مغناطیسی یا آهنربایی یا یونیزه نمیگردد و این جریان گردابی دفعی یا فشار پراکندگی بین میدان های غیر هم نام در وضعیتی خارج از محدوده مرکز میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت فلزات دیا مغناطیس و طلا و نقره پدید میاید زیرا جریان غیر متمرکز شدن بین فشار میدان ها بر هم موجب دور شدن میدان های مغناطیسی یا میدان های دارای بار الکتریکی منفی از میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت در وضعیت الکترو استاتیک با فشار نیرو ثابت بر اطراف میگردد که البته در حالت یونیزاسیون این وضعیت بیشتر پدید میاید و این نقاط گردابی دفعی در حالت مغناطیسی یا یونی دور از مرکز میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت فلزات دیا مغناطیس و طلا و نقره شکل میگیرد که تراکم خاص خود را دارد و مگنتومتر یا یون یاب حالت حالت گردابی دفعی مغناطیسی یا یونی را تشخیص می دهند که ارتباطی به مرکز شکل گیری میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت فلزات دیا مغناطیس و طلا و نقره ندارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.