فلزیاب فرکانسی فرکانس نور سنسور نوری حرارتی

توسط |2023-05-07T22:47:39+04:30می 7th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

ترکیب میدان الکترو مغناطیس از میدان الکتریکی و میدان مغناطیس است که در جریان همه میدان های شکل گرفته از وضعیت مولکول وجود دارد و بار الکتریکی منفی یا مثبت میدان الکترو مغناطیس وابسته به شرایط بار الکتریکی الکترون ان مولکول در شکل گیری ارتعاشات اتمی و پدید نوسان در موقعیت انتقال حرکتی نوترون و پروتون و الکترون است و  در زمانیکه میدان الکترومغناطیس وجود نداشته باشد شکل موج مغناطیسی یا شکل موج فرکانسی نیز پدید نمیاید که نتیجه شکل موج مغناطیسی یا موج فرکانسی به نوع وضعیت بار الکتریکی منفی یا مثبت میدان متعلق به مولکول ارتباط دارد در نتیجه در موقعیتی که الکترو مغناطیس از شرایط انرژی و حرارت و تشعشع شکل دهنده فرکانس پدید میاید در جریان فشار موج در میدان های الکترو مغناطیس بر یکدیگر شرایط  ترکیب و تبدیل و افزایش ظرفیت و سپس تابش شکل میگیرد که انرژی مربوط به فرکانس در میدان الکترو مغناطیس در این حالت فشار وارد نمودن بر هم و تجمیع شدن در وضعیت ترکیبی و انتشار بازتاب میتواند اشعه و موج سه بعدی را نیز پدید آورد و ذرات بار الکتریکی تحت فشار ترکیب و تبدیل و انتقال میدان های الکترو مغناطیس بر یکدیگر در نقطه تعادل در حرکت  نور را نیز ایجاد مینمایند و این عمل در فرکانس رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی امری عادی است ولی از انجا که ترکیب تبدیل ذرات بار الکتریکی فرکانس برای شکل دهی  میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت به حالت تغییرات ولتاژی برده نمیشود این نور حاصله از فرکانس در وضعیت ذرات بار الکتریکی توسط انسان قابل رویت نمیباشد ولی سنسور های نوری حرارتی این جریان انتشار و بازتاب نور و مادون قرمز را میتوانند تشخیص داده و تفکیک نمایند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.